Cena emisyjna akcji FERRO S.A. została ustalona na 10,6 zł za akcję

26 marca, 2010

Grupa FERRO, jeden z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, opublikowała dziś ostateczną cenę emisyjną, która jest równa górnej granicy przedziału cenowego i wynosi 10,60 zł za jedną akcję. Oznacza to, że całkowita wartość oferty, na którą składają się akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, wyniesie 42,4 mln zł. Spółka natomiast pozyska z oferty 10,6 mln zł. Środki pozyskane z nowej emisji Spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne. Debiut giełdowy Spółki planowany jest na pierwszą dekadę kwietnia 2010 r.

Parametry oferty publicznej:

Oferta publiczna obejmie 4.000.000 akcji (Akcje Oferowane), w tym:

 • 1.000.000 zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych przez Ferro w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii C),
 • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).

Oferta publiczna została podzielona na:

 • Transzę Detaliczną – obejmującą 600.000 Akcji Serii C,
 • Transzę Instytucjonalną – obejmującą 3.400.000 Akcji Oferowanych, w tym 400.000 Akcji Serii C oraz 3.000.000 Akcji Serii A.

Przydział akcji planowany jest na dzień 31 marca 2010 roku.

Cele emisji to przede wszystkim zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne.

Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 38,2%.

Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej dekadzie kwietnia 2010 r.

Doradcami w procesie publicznego oferowania akcji Spółki i ich wprowadzania do obrotu giełdowego są: Millennium DM S.A. pełniący rolę oferującego, doradca prawny – CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k., biegły rewident – KPMG Audyt sp. z o.o., natomiast doradcą Zarządu Grupy FERRO jest UniCredit CAIB Poland S.A.

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Grupy zakłada systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce oraz intensyfikację sprzedaży eksportowej na wybranych rynkach europejskich

Strategia będzie realizowana przede wszystkim poprzez następujące działania:

Rozwój i wzrost efektywności działalności podstawowej

 • Systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce, poprzez:
  • Intensyfikację działań sprzedażowych w obrębie kluczowych segmentów (baterie, armatura przepływowa)
  • Wprowadzanie nowych produktów
  • Zwiększanie asortymentu  produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman
  • Wzmocnienie oferty baterii w klasie średniej i docelową koncentrację na produktach ze średniej półki cenowej
 • Zwiększenie efektywności aktywów produkcyjnych

Zasięg geograficzny i rynki zbytu

 • Intensyfikacja działań marketingowych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych, w szczególności w Rumunii, na Ukrainie oraz dalszy rozwój działalności na rynkach w Rosji i Bułgarii, a także we Francji
 • Rozszerzanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu poszerzenie kanałów dystrybucji Grupy
 • Wsparcie relacji z kluczowymi klientami

CELE EMISJI – WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Spółka planuje, że wpływy z emisji Nowych Akcji zostaną wykorzystane przez Grupę Ferro w następujący sposób:

 • około 1 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury IT poprzez oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning).
 • pozostała cześć wpływów z emisji zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego, co pozwoli to na intensyfikację działań sprzedażowych i poszerzenie oferowanego asortymentu.