Struktura
akcjonariatu

Dane dotyczące znacznych akcjonariuszy przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych przez spółkę w trybie art.69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w głosach
i kapitale zakładowym
NN PTE 4 188 933 19.72%*
Bankowy OFE 3 997 377 18.82%**
AVIVA OFE 3 115 093 14.66%**
Aegon OFE 2 185 696 10.29%**
Zarząd FERRO S.A. 313 658 1.48%
Pozostali 7 441 898 35.03%
Razem 21 242 655
* Dane dotyczące znacznych akcjonariuszy przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych przez spółkę w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także
** corocznych sprawozdań OFE nt. struktury aktywów