FERRO S.A. dokonało wczoraj przydziału wszystkich oferowanych akcji: redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 79,18%

1 kwietnia, 2010

Grupa FERRO, jeden z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji. Łącznie inwestorom przydzielono 4.000.000 akcji. W trakcie procesu budowy księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni zgłosili popyt, który ponad siedmiokrotnie przewyższał liczbę zaoferowanych im akcji, natomiast średnia stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 79,18%.

Oferta publiczna Spółki, która składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących osiągnęła wartość 42,4 mln zł, a Spółka pozyskała z nowej emisji środki w wysokości 10,6 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne. Debiut giełdowy Spółki planowany jest 14 kwietnia 2010r.

Parametry oferty publicznej:

 • Oferta publiczna objęła 4.000.000 akcji (Akcje Oferowane), w tym:
  • 1.000.000 zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych przez Ferro w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii C),
  • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).
 • Oferta publiczna została podzielona na:
  • Transzę Detaliczną – obejmującą 600.000 Akcji Serii C,
  • Transzę Instytucjonalną – obejmującą 3.400.000 Akcji Oferowanych, w tym 400.000 Akcji Serii C oraz 3.000.000 Akcji Serii A.
 • Cena emisyjna została ustalona na .10.60 zł za akcję i była równa górnej granicy przedziału cenowego (8,4-10,60 zł).
 • Cele emisji to przede wszystkim zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne.
 • Udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy po ofercie publicznej będzie kształtował się na poziomie 38,2%.
 • Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 14 kwietnia 2010 r.
 • Doradcami w procesie publicznego oferowania akcji Spółki i ich wprowadzania do obrotu giełdowego są: Millennium DM S.A. pełniący rolę oferującego, doradca prawny – CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k., biegły rewident – KPMG Audyt sp. z o.o., natomiast doradcą Zarządu Grupy FERRO jest UniCredit CAIB Poland S.A.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą Spółką, wyrażonego zarówno przez inwestorów detalicznych jak i instytucje, które przełożyło się na wyniki naszej oferty publicznej. Cieszę się, że inwestorzy obdarzyli nas zaufaniem i dostrzegli, że Ferro jest firmą o stabilnych fundamentach. Chciałabym zapewnić, że  nadal będziemy rozwijać Ferro oraz konsekwentnie budować wartość firmy, a nasi nowi akcjonariusze staną się beneficjentami tego wzrostu” – mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO S.A.

Grupa FERRO – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest jednym z trzech największych rynkowych graczy w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku przekraczającym 13%.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm. FERRO dostarcza również produkty pod markami własnymi swoich klientów. Sprzedaż produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman stanowiła w 2008 roku około 80-90% całkowitej sprzedaży Grupy.

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, francuskim, ukraińskim, białoruskim, bułgarskim i rosyjskim. W 2008 r. udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 11,7%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

Po III kwartałach 2009 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły ponad 119 mln zł, zaś zysk netto blisko 11 mln zł.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Publiczna oferta akcji Spółki na terytorium Polski jest prowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego przez Spółkę („Prospekt”). Prospekt zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca 2010 roku, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Spółki i akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.ferro.pl) i Millennium Domu Maklerskiego (www.millenniumdm.pl)

Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.