Grupa FERRO publikuje Strategię F1 RaceTwo

26 września, 2022

Cele Strategii F1 zostały osiągnięte, a nawet przekroczone, przed terminem, co stanowi mocny fundament do jeszcze pełniejszego wykorzystania silnych stron Grupy FERRO
i kontynuacji rozwoju w ramach Strategii F1 RaceTwo (F1R2) do roku 2026.

 • Grupa FERRO stawia na rozwój sprzedaży poprzez dalszą silną ekspansję
  i dywersyfikację rynków zbytu oraz oferty produktowej, przy równoległej kontynuacji zwiększania elastyczności operacyjnej i skutecznego zarządzania ryzykiem dostaw
  w celu nieustannej maksymalizacji zysków i wartości dla Akcjonariuszy.
 • Fundamentem Strategii F1R2 są 4 powiązane ze sobą wzajemnie filary: ekspansja rynkowa, ekspansja produktowa, Grupa FERRO jako producent oraz efektywna Grupa Ferro…
 • …a kluczowymi kierunkami rozwoju: nowe rynki, dopasowana oferta, doskonałość operacyjna i silna marka.
 • Cele finansowe* Grupy związane z realizacją Strategii F1R2 w perspektywie 2026 roku to:

– przychody ze sprzedaży sięgające 1.400 mln PLN (+69% wobec 2021),

– skonsolidowana EBITDA sięgająca 193 mln PLN (+61% wobec 2021),

a zakładany CAPEX to 30 mln PLN średniorocznie.

 • Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów z obszaru M&A, uwzględnionych w Strategii F1R2.
 • Grupa FERRO planuje dalszy dynamiczny rozwój przy zachowaniu stabilności finansowej i polityki racjonalnego zarządzania zasobami finansowymi, jednocześnie utrzymując zasadę dzielenia się wypracowanymi zyskami z Akcjonariuszami.
 • Polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w kwocie nie mniejszej niż 50% jednostkowego zysku netto Spółki, przy założeniu stabilnej sytuacji rynkowej i finansowej, m.in. relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wskaźnika EBITDA analizowanej kwartalnie, na poziomie nieprzekraczającym 2,5x.

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, opublikowała Strategię F1 Race Two (F1R2) na lata 2022-2026.

Z satysfakcją możemy ogłosić, że Strategię F1 zrealizowaliśmy z nawiązką i przed terminem. Jako Grupa udowodniliśmy, że potrafimy opracować, wdrożyć i skutecznie wyegzekwować zadania strategiczne w bardzo wymagającym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dzięki otwartości Grupy na zmiany, elastyczności i postępującej dywersyfikacji biznesowej skutecznie zarządzamy ryzykami, a potencjalne zagrożenia umiemy zamieniać w biznesowe szanse. W ramach Strategii F1 osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe i z sukcesem przeprowadziliśmy proces M&A w bardzo perspektywicznym segmencie ekologicznych źródeł ciepła. Ponadto zrealizowaliśmy nasze cele w zakresie nakładów inwestycyjnych, równolegle regularnie dzieląc się zyskiem z Akcjonariuszami. Zbudowaliśmy solidne fundamenty w obszarze rynkowym, produktowym, organizacyjnym i finansowym, a tym samym stworzyliśmy bazę do nakreślenia sobie jeszcze bardziej ambitnych celów
w kilkuletnim horyzoncie czasowym – do roku 2026. Wrzucamy strategiczny wyższy bieg, przystępując do kolejnego rynkowego „wyścigu”. Opracowując Strategię F1R2, dokonaliśmy ponownej ewaluacji potencjału rynków, otoczenia i Grupy – doszliśmy do wniosku, że określone w poprzedniej strategii kierunki rozwoju są słuszne, a dzięki identyfikacji nowych inicjatyw i ich rozwinięciu możemy przyspieszyć rozwój Grupy w stosunku do bazowego, organicznego scenariusza. Chcemy jeszcze mocniej wykorzystać zbudowane przewagi rynkowe FERRO i naszą silną pozycję finansową, aby przyspieszyć wzrost Grupy i wzmocnić naszą pozycję rynkową w celu maksymalizacji osiąganych wyników i wartości dla Akcjonariuszy. Dziękujemy całemu Zespołowi FERRO za zaangażowanie w realizację Strategii F1 oraz opracowanie Strategii F1R2 – skuteczna i realna strategia musi być elementem struktury i kultury organizacji.–
mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

W założeniach zrealizowanej Strategii F1 Zarząd szacował możliwość osiągnięcia w 2023 r. skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln PLN oraz skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln PLN. Dzięki skutecznej i konsekwentnej realizacji podjętych inicjatyw Grupa FERRO już w 2021 r. osiągnęła i przekroczyła założone cele finansowe: wygenerowała przychody na poziomie 830,5 mln PLN oraz EBITDA na poziomie 119,5 mln PLN. Warto podkreślić, że określone cele strategiczne zostały osiągnięte nawet bez uwzględnienia wpływu M&A (nowo przejęte spółki TERMET i Tester konsolidowane od marca 2021). Postępująca dywersyfikacja działalności Grupy pozwala na kontynuację rozwoju
w atrakcyjnym tempie w ramach Strategii F1R2.

Strategia F1R2 opiera się na jeszcze silniejszym wykorzystaniu przewag konkurencyjnych Grupy FERRO oraz stabilnej sytuacji finansowej, co daje możliwość dalszego wzrostu
i zwiększania udziałów rynkowych, czerpiąc z doświadczeń Strategii F1 i intensyfikując wdrożone inicjatywy. W ramach Strategii F1R2 Grupa FERRO stawia na rozwój sprzedaży poprzez dalszą dywersyfikację rynków zbytu i oferty produktowej oraz zwiększenie elastyczności operacyjnej i skuteczne zarządzanie ryzykiem dostaw.

Fundamentem Strategii F1R2 są 4 powiązane ze sobą wzajemnie filary: ekspansja rynkowa, ekspansja produktowa, Grupa FERRO jako producent oraz efektywna Grupa Ferro,
a kluczowymi kierunkami rozwoju: nowe rynki (m.in. wzrost udziału rynkowego oferty FERRO, rozwój sprzedaży zagranicznej TERMET), dopasowana oferta (m.in. oferta systemowa
i właściwa segmentacja rynku), doskonałość operacyjna (m.in. uruchomienie centrum logistycznego w Rumunii i integracja systemów, wdrożenie ERP, HRM) oraz silna marka (m.in. odpowiednie pozycjonowanie brandów, digitalizacja, rozwój e-commerce).

W Strategii F1R2 uwzględniony został także obszar M&A – FERRO jest otwarte na potencjalne akwizycje m.in. podmiotu o profilu produkcyjnym  z ofertą komplementarną do oferty Grupy, przy czym istotnym czynnikiem będzie tu potencjał wzrostu biznesu po dołączeniu do Grupy oraz możliwość finansowania ewentualnej transakcji wobec wysokich kosztów finansowania dłużnego w środowisku rosnących stóp procentowych.

Zarząd szacuje, że realizacja głównych założeń opisanych w Strategii F1R2 pozwoli na osiągnięcie przez Grupę w perspektywie 2026 roku celu finansowego* na poziomie 1.400 mln PLN przychodów (co oznacza +69% wzrostu wobec przychodów za 2021) i 193 mln PLN skonsolidowanej EBITDA (+61% wobec 2021). Szacowany średnioroczny poziom CAPEX to nie więcej niż 30 mln PLN, z przeznaczeniem przede wszystkim na rozwój zdolności produkcyjnych, wsparcie logistyki i transformację IT. Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów z obszaru M&A.

W ramach Strategii F1R2 Zarząd Spółki zaproponował politykę dywidendową, zakładającą rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 % zysku netto Spółki przy założeniu stabilnej sytuacji rynkowej i finansowej, m.in. relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wskaźnika EBITDA analizowanej kwartalnie, na poziomie nieprzekraczającym 2,5x. Wypłata dywidendy nie może mieć w ocenie Zarządu negatywnego wpływu na dalsze funkcjonowanie i rozwój Grupy, a przy rekomendacji podziału zysku brana będzie pod uwagę sytuację finansowa i płynnościowa Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych), potencjalne projekty inwestycyjne, w tym z obszaru M&A oraz ocena perspektyw Grupy Kapitałowej w określonych uwarunkowaniach rynkowych
i makroekonomicznych.

W Strategii F1R2 Spółka uwzględniła także zagadnienia z obszaru ESG, dotyczące m.in. obszarów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, a także spraw pracowniczych
i społecznych, dialogu z lokalnymi społecznościami oraz relacji z klientami. Do celów FERRO w obszarze ESG w zakresie kształtowania oferty należy m.in. dalszy rozwój produktów
w kierunku rozwiązań ekologicznych (np.: armatura pozwalająca oszczędzać wodę, pompy ciepła) oraz ograniczanie śladu węglowego.

*Przedstawione    w niniejszym dokumencie przewidywania wyników finansowych stanowią cel, jaki stawia Zarząd Spółki w związku z wdrożeniem i realizacją zaprezentowanych planów rozwoju. Przedstawione założenia finansowe nie stanowią prognozy. Strategia F1R2 powstała przy założeniu stabilnego systemu podatkowego.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Sadowska

CC Group sp. z o.o.

+48 22 440 1 440

+48 697 613 020

katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach.

Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółek Termet i Tester oraz zakład produkcyjny znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o.to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii.
W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową
– o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki
Tester sp. z o.o.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis
w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii
i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa
i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl