Grupa FERRO w I kwartale 2011: wzrost przychodów i rentowności

12 maja, 2011

Grupa FERRO, jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej, opublikowała wyniki finansowe za
I kwartał 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 38,2 mln zł i były o 13% wyższe niż w I kwartale 2010 roku. Zysk netto wyniósł 2,8 mln zł, co oznacza wzrost o 10%
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W ujęciu pro-forma, zysk na akcję Grupy FERRO po uwzględnieniu wyników NOVASERVIS wyniósł w I kwartale 2011 roku 0,30 zł, co oznacza wzrost o 13% względem wyniku osiągniętego przez FERRO rok wcześniej.

Udział eksportu w sprzedaży Grupy FERRO wzrósł i w I kwartale 2011 roku wyniósł 17,0% w porównaniu z 15,1% w I kwartale 2010 roku. Najwyższą dynamikę sprzedaży, podobnie jak w poprzednich kwartałach, Grupa zanotowała w segmencie baterii.
W I kwartale 2011 roku wolumen baterii sprzedanych przez FERRO wzrósł o 29,4% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Marża brutto ze sprzedaży Grupy FERRO rośnie już drugi kwartał z rządu i w I kwartale 2011 roku wyniosła 27,1%. Marża EBITDA wyniosła 13,2%, co jest poziomem porównywalnym z najlepszymi historycznie kwartałami.

Wyniki finansowe pro-forma świadczą o wysokim potencjale wzrostu zysków Grupy zarówno w ujęciu nominalnym, jak i pod względem możliwej do osiągnięcia rentowności. Zarówno przychody jak i zysk pro-forma w I kwartale 2011 roku były dla połączonego podmiotu ponaddwukrotnie wyższe w porównaniu z wynikami FERRO za I kwartał 2010 roku, nie uwzględniającymi wyników NOVASERVIS. Przychody ze sprzedaży pro-forma w I kwartale 2011 roku wyniosły 66,6 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł ponad 6,3 mln zł.

W kwietniu FERRO odkupiło 7 mln zł obligacji z 45 mln zł wyemitowanych na początku miesiąca w celu sfinansowania akwizycji NOVASERVIS. Było to możliwe m.in. dzięki korzystnemu rozwojowi sytuacji na rynku walutowym.