Podsumowanie 1-3Q 2023 roku w Grupie FERRO: postępująca dywersyfikacja, optymalizacja procesów i konsekwentna dyscyplina kosztowa zapewniają stabilność biznesu na wciąż wymagającym rynku

17 maja, 2024
  • przychody Grupy w 1-3Q 2023 na poziomie 602,7 mln zł (wobec 705,9 mln zł, nadal widoczny efekt wysokiej bazy po rekordowym sprzedażowo okresie 1-3Q 2022), EBITDA 88,3 mln zł (wobec 97,9 mln zł), zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 51,2 mln zł (wobec 53,7 mln zł przed rokiem)
  • solidne wyniki i rentowność biznesu w samym 3Q 2023 (przychody 212,6 mln zł, -6% r/r; EBITDA 35,1 mln zł, +11% r/r; zysk netto akcjonariuszy j.d. 21,1 mln zł, +54% r/r) dzięki realizacji projektów strategicznych, sprawności organizacyjnej i efektywności kosztowej, pomimo utrzymującego się niższego popytu
  • wysoki udział sprzedaży zagranicznej (powyżej 60% za 1-3Q 2023) w przychodach Grupy i utrzymująca się silna pozycja rynkowa w regionie, wspierana m.in. uruchomieniem centrum logistycznego w Rumunii
  • silny cash flow operacyjny za 1-3Q 2023 +81,7 mln zł, zadłużenie finansowe netto/EBITDA na poziomie 1,05x
  • powołanie Dana Ionutas do pełnienia funkcji w Zarządzie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, Group Sales & Marketing Director
  • dalsza budowa strategicznej pozycji w segmencie nowoczesnych źródeł ciepła poprzez przejęcie spółki Heating Polska sp. z o.o. (zapłata w wysokości 9,7 mln zł za 100% udziałów uregulowana w październiku br.)
  • 12 października br. wypłacona dywidenda z zysku za rok 2022 w łącznej wysokości 31,9 mln zł, tj. 1,5 zł na akcję

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1-3Q 2023 r. 602,7 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 705,9 mln zł przychodów rok wcześniej, gdy widoczny był jeszcze efekt wysokiej bazy związany z rekordowym pod względem sprzedaży okresem 9 miesięcy. EBITDA w 1-3Q 2023 wyniosła 88,3 mln zł (wobec 97,9 mln zł w 1-3Q 2022), a zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej 51,2 mln zł (53,7 mln zł przed rokiem).

W samym 3Q 2023 roku Grupa osiągnęła 212,6 mln zł przychodów (wobec 226,0 mln zł, -6% r/r), 35,1 mln zł EBITDA (31,5 mln zł, +11%) i 21,1 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy j.d. (13,7 mln zł w 3Q 2022, +54%). W wynikach 3Q br. widoczna jest stopniowa stabilizacja popytu na głównych rynkach oraz pozytywny wpływ niższych kosztów działalności, wynikający z efektywności i działań optymalizacyjnych Spółki w połączeniu ze stabilizacją cen surowców, transportu i niższymi kosztami finansowymi.
Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w 1-3Q 2023 roku 288,7 mln zł (wobec 328,6 mln zł rok wcześniej), w segmencie armatury instalacyjnej 209,2 mln zł (wobec 230,7 mln zł), a w źródłach ciepła 92,6 mln zł (wobec 133,9 mln zł w 1-3Q 2022). W samym 3Q br. przychody segmentu armatury sanitarnej wyniosły 95,4 mln zł (-9% r/r), armatury instalacyjnej 74,4 mln zł (-4% r/r) a źródeł ciepła 38,4 mln zł (-4% r/r). Widoczna jest pewna stabilizacja – chociaż na niższym poziomie niż w ubiegłych latach – na rynku nowoczesnych źródeł ciepła. W perspektywie kilku kwartałów Spółka oczekuje stopniowego zwiększenia sprzedaży w tym segmencie m.in. dzięki programom wsparcia (m.in. Mój Prąd 5.0, Czyste Powietrze, Moje Ciepło) i ekspansji geograficznej.
W 1-3Q 2023 roku wartość sprzedaży zagranicznej Grupy przekroczyła 362 mln zł. Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 240,3 mln zł.

W okresie 9 miesięcy br. nadal porównujemy się do wysokiej bazy sprzedażowej ubiegłego roku, więc dynamiki głównych linii rachunku zysków i strat w ujęciu rok do roku pozostają negatywne. Na biznes FERRO, jak i całej branży, wciąż główny wpływ ma m.in. obniżenie nastrojów konsumenckich, odroczony efekt pogorszenia koniunktury na rynku budowlano-montażowym czy wysoki poziom stóp procentowych, ale analizując poszczególne kwartały bieżącego roku dostrzegamy pewną stabilizację podstawowych trendów. Jednocześnie, dzięki działaniom optymalizacyjnym stale prowadzonym w Grupie, stabilizacji cen surowców i logistyki, dobrej organizacji oraz intensywnej pracy i zaangażowaniu całego Zespołu osiągnęliśmy w omawianym okresie wyższe w ujęciu rok do roku wyniki finansowe.

Sytuacja na naszych głównych rynkach pozostaje wymagająca, ale dzięki konsekwentnej realizacji strategii, polegającej na dywersyfikacji produktowej i geograficznej, dyscyplinie kosztowej, prowadzonym inwestycjom, m.in. otwarciu centrum logistycznego w Rumunii, i dobrym, zdrowym relacjom z naszymi kontrahentami pozycja FERRO w regionie umacnia się. Dzięki reorganizacji sprzedaży zagranicznej jesteśmy bliżej klientów, możemy lepiej dostosowywać ofertę do zmian zachodzących na rynku i coraz lepiej wykorzystujemy synergie w ramach Grupy. Wyrazem postępującej integracji i internacjonalizacji działalności FERRO jest także dołączenie do Zarządu Dana Ionutas, który jest odpowiedzialny za rozwój marketingu i sprzedaży na wszystkich rynkach Grupy jako Group Sales & Marketing Director.

Stale dbamy o odpowiedni, dostosowany do popytu poziom zapasów i silną pozycję finansową, utrzymując jednocześnie bezpieczny wskaźnik długu netto/EBITDA. Zdrowa i stabilna sfera finansowa pozwala nam realizować zaplanowane inwestycje i politykę dywidendową: w październiku wypłaciliśmy Akcjonariuszom kwotę 31,9 mln zł, czyli 1,5 zł dywidendy na akcję.
Konsekwentnie podkreślamy, że nie rozpatrujemy sytuacji w branży i Grupie FERRO w krótkim terminie, lecz w perspektywie co najmniej kilku kolejnych lat. Okres niższego popytu, związany z sytuacją makroekonomiczną w regionie SEE traktujemy jako czas przejściowy, który wykorzystujemy do umacniania naszej pozycji i budowy silnych fundamentów pod dalsze wzrosty, zgodnie z założeniami Strategii F1R2. Analizujemy także rynek pod kątem potencjalnych okazji biznesowych, czego przykładem jest sfinalizowane w ostatnich miesiącach przejęcie Heating Polska – mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
CC Group sp. z o.o.
+48 697 613 020
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach (odpowiednio 95,05% akcji i głosów pierwszej ze spółek i 100% udziałów drugiej należy do FERRO), a w roku 2023 spółka Heating Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (100% udziałów należy do FERRO).
Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółek Termet i Tester oraz zakład produkcyjny i magazyn wysokiego składowania znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową – o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester sp. z o.o.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl