Podsumowanie 1Q 2021 roku: Grupa FERRO notuje kolejny najlepszy w historii pierwszy kwartał; rozpoczyna działalność
w obszarze źródeł ciepła po przejęciu spółek TERMET i Tester

27 maja, 2021

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1Q 2021 r. 163,3 mln
zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 31% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 20% r/r, do 26,2 mln zł, a zysk netto wzrósł o 8% r/r, do 17,8 mln zł. Był to kolejny najlepszy 1. kwartał w historii Grupy pod względem sprzedaży
i wyników finansowych. Nie uwzględniając wpływu konsolidacji spółek Termet i Tester w 1Q 2021 przychody Grupy w dotychczasowych segmentach operacyjnych wzrosły r/r o 17% do poziomu 145,5 mln zł.

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. Grupa FERRO osiągnęła bardzo wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż wzrosła w omawianym okresie o blisko 40% r/r, do 67 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 2020 r. za blisko 60% przychodów Grupy i wyniosła ponad 96 mln zł. Na bardzo wysoką dynamikę sprzedaży na rynku polskim oraz w konsekwencji przejściowe zmniejszenie udział eksportu w przychodach Grupy ogółem wpływ miał nie tylko wzrost na krajowym rynku w dotychczasowym obszarze działalności (armatura instalacyjna i sanitarna), lecz także rozpoczęcie działalności w obszarze źródeł ciepła w wyniku przejęcia TERMET i Tester.

Bardzo wysokie dynamiki wzrostu przychodów zanotowały w 1Q 2021 rynki węgierski
i rumuński – odpowiednio 62% i 31% r/r. Najbardziej dojrzały spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy, osiągnął wzrost przekraczający 15%. Na rynku słowackim sprzedaż w 1Q 2021 była niższa o 6% w ujęciu rok do roku, ze względu na restrykcyjne obostrzenia obowiązujące na tym rynku w związku z pandemią. Sprzedaż w segmencie „pozostałe”, gdzie ujmowane są najmłodsze rynki, w tym np. kraje bałtyckie, wzrosła w pierwszych trzech miesiącach br.
o 55% r/r, osiągając poziom ponad 14 mln zł.

– Pomimo rosnącej bazy nie zwalniamy tempa i w pierwszym kwartale 2021, podobnie jak
w całym minionym roku, osiągnęliśmy wysokie dynamiki sprzedaży na wszystkich naszych kluczowych rynkach. W efekcie był to kolejny najlepszy 1. kwartał w historii Grupy FERRO. Konsekwentnie umacniamy pozycję FERRO w regionie CEE, notując wyraźne dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, nie tylko na dojrzałych, ale także na najmłodszych rynkach, zaliczanych do obszaru „pozostałe”, czyli w krajach bałtyckich i na Bałkanach. Sprzedaż zagraniczna na koniec pierwszego kwartału sięgała 60% przychodów Grupy wobec 65% na koniec roku 2020. To z kolei efekt nie tylko wzrostu sprzedaży w naszym dotychczasowym obszarze działalności, jakim jest przede wszystkim armatura instalacyjna i sanitarna, lecz także rozpoczęcia działalności w obszarze źródeł ciepła w wyniku finalizacji przejęcia spółek TERMET i Tester. TERMET realizuje w zasadzie całość swojej sprzedaży na rynku polskim, ale wśród synergii, jakie zidentyfikowaliśmy w Grupie, jest m.in. wykorzystanie dotychczasowych kompetencji FERRO do wprowadzenia oferty TERMETU na rynki zagraniczne –
mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Na dalszą część roku 2021 patrzymy z ostrożnym optymizmem. Udowadniamy, że potrafimy skutecznie działać w zmieniającym się otoczeniu i wykorzystywać nadarzające się okazje rynkowe do dalszego rozwoju, niemniej mamy świadomość, że wymaga to od nas dużo determinacji, elastyczności i inwencji. Zwłaszcza, że działamy w otoczeniu rosnących kosztów. Obecnie w ramach realizacji Strategii F1 koncentrujemy się w szczególności na integracji przejętych spółek i rozbudowie oferty FERRO o kompleksowe produkty oparte o ekologiczne źródła ciepła. Bardzo istotny jest dla nas także dalszy rozwój sprzedaży w oparciu o kanał tradycyjny, w tym wzmocnienie roli segmentu profesjonalnego, tj. współpracy z architektami, projektantami, instalatorami i deweloperami. Nie zapominamy przy tym o pozostałych inicjatywach strategicznych, czyli m.in. kontynuacji działań integracyjnych
i optymalizacyjnych oraz wspierających ekspansję rynkową FERRO w regionie CEE. Nie zamykamy się także na obszar M&A – podpisaliśmy niedawno umowę z doradcą – VCP – dotyczącą kontynuacji współpracy w obszarze M&A. Przeanalizujemy pod tym kątem zarówno poszczególne rynki, jak i konkretne podmioty –
informuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

– Warto podkreślić, że konsekwentnie realizując Strategię F1 FERRO utrzymuje atrakcyjną politykę dywidendową. W opublikowanej rekomendacji Zarząd zaproponował przeznaczenie na wypłatę dywidendy rekordowej kwoty 46,7 mln zł, czyli 2,20 zł na jedną akcje, co daje dividend yield na poziomie blisko 7% w stosunku do bieżącego kursu akcji. W naszej ocenie taki podział zysku z jednej strony oferuje Akcjonariuszom solidny zwrot z inwestycji,
a z drugiej pozwoli Grupie na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania satysfakcjonującego tempa wzrostu oraz do sprawnej obsługi rosnącej skali operacji, w tym wsparcia m.in. obszaru logistyki lub IT. Kluczowe jest także utrzymanie bezpiecznego poziom kapitału obrotowego obsługującego rosnącą sprzedaż –
mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

Zdolność do płynnej obsługi rosnącej sprzedaży w ramach Grupy jest tym istotniejsza,
że poszerzyliśmy właśnie asortyment o nową atrakcyjną ofertę z zakresu nowoczesnych źródeł ciepła, a do Grupy włączyliśmy spółkę będącą producentem urządzeń. Ponadto,
z początkiem 2. kwartału br. wprowadziliśmy do oferty pierwsze produkty sygnowane marką FDESIGN, pozycjonowaną w wyższym segmencie cenowym. Widząc jej dobre przyjęcie na rynku, chcemy dalej poszerzać nasz asortyment. Bardzo istotnym obszarem jest także kontynuacja procesów M&A – podkreślaliśmy w naszej strategii, że chcemy rosnąć w ten sposób i uwzględniliśmy ten fakt w naszej rekomendacji dywidendy. Jesteśmy przekonani, że dzięki stabilnej sytuacji finansowej jesteśmy w stanie realizować takie procesy skutecznie i na dobrych warunkach. Pamiętamy także, że nadal działamy w warunkach pandemii oraz wysoce zmiennym makrootoczeniu. Zawsze staraliśmy się kierować biznesem w sposób roztropny i odpowiedzialny i wierzę, że nasi Akcjonariusze to doceniają. –
podsumowuje Wojciech Gątkiewicz.

Transakcja przejęcia TERMET i Tester sfinalizowana została 17 lutego br. i począwszy od tego dnia wyniki spółek podlegają konsolidacji (TERMET w 70,65%, Tester – 100%). Według danych niezaudytowanych za cały okres 1Q 2021 TERMET zanotował 49,8 mln zł przychodów i 3,5 mln zł zysku netto, a Tester 5,6 mln zł przychodów i 0,4 mln zł zysku netto.*

W 1 kwartale br. Grupa FERRO dokonała zapłaty za obie przejęte spółki (w łącznej kwocie 50,8 mln zł). Zgodnie z zapisami umowy SPA przeprowadzony został również audyt rocznego sprawozdania spółki TERMET za 2020 r., w następstwie którego na potrzeby ostatecznego rozliczenia transakcji zostanie określony poziom wyniku EBITDA, determinujący kwotę wynagrodzenia dodatkowego (earn-out). Zaudytowany wynik EBITDA spółki TERMET za 2020 r., skwantyfikowany na potrzeby transakcji, kształtuje się na poziomie pozwalającym
z wysokim prawdopodobieństwem założyć, że earn-out zostanie wypłacony w maksymalnej wysokości, tj. 9,97 mln zł. Ostateczną informację dotyczącą wysokości ustalonego
i wypłaconego earn-out Spółka przekaże raportem bieżącym po obliczeniu wskaźnika EBITDA zgodnie z definicją wskazaną w umowie sprzedaży, po ukończeniu procedury uzgadniania rozliczeń. 

*Grupa rozpoczęła konsolidację wyników TERMET począwszy od 17 lutego 2021. W związku z faktem, że Tester jest istotnym dostawcą TERMET, w procesie konsolidacji stosowane są wyłączenia konsolidacyjne.