Podsumowanie 2020 roku: Grupa FERRO notuje kolejny najlepszy
w historii rok pod kątem przychodów i wyników finansowych
oraz wykonuje istotny krok w realizacji Strategii F1,
przejmując TERMET i Tester

31 marca, 2021

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 2020 r. 519,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 15% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 25% r/r, do 83,2 mln zł, a zysk netto wzrósł o 55% r/r, do 62,1 mln zł.
W wymagającym otoczeniu biznesowym Grupa skutecznie zarządziła kluczowymi procesami operacyjnymi i zanotowała kolejny najlepszy rok w swojej historii pod względem sprzedaży
i wyników finansowych. Najlepszy dotychczas był także sam 4Q 2020. FERRO osiągnęło
w tym okresie 134,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 18% r/r. EBITDA zwiększyła się o blisko 20% do 14,7 mln zł, a zysk netto wzrósł ponad 3-krotnie do 9,6 mln zł.

W 2020 r. Grupa FERRO osiągnęła bardzo dobre dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż wzrosła w ub.r. o blisko 9% r/r, do 182,4 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała 2020 r. za 65% przychodów Grupy
i wyniosła blisko 337 mln zł. Bardzo wysokie dynamiki wzrostu przychodów zanotowały
w tym czasie rynki węgierski i rumuński – odpowiednio ponad 54% i ponad 24% r/r. Najbardziej dojrzałe spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy i Słowacja, osiągnęły wzrosty sprzedaży na poziomie odpowiednio ponad 7% i blisko 6%. Sprzedaż w segmencie „pozostałe”, gdzie ujmowane są najmłodsze rynki, w tym np. kraje bałtyckie, wzrosła
o niemal 42% r/r, osiągając poziom blisko 50 mln zł. W 2020 r. w ujęciu wartościowym sprzedaż na rynku rumuńskim zrównała się z drugim jak dotychczas pod względem udziału
w przychodach Grupy rynkiem czeskim.

W minionym roku dowiedliśmy, że jako Grupa byliśmy – i jesteśmy – w stanie w sposób szybki, ale jednocześnie odpowiedzialny i przemyślany zareagować, na to, co dzieje się na rynku i wykorzystać jak najlepiej nadarzające się okazje biznesowe. Pomimo okresowych lock-downów na poszczególnych rynkach zadbaliśmy o ciągłość dostaw, produkcji i stały kontakt
z naszymi kontrahentami. W efekcie dynamicznie zwiększyliśmy sprzedaż i osiągnęliśmy najlepsze w historii FERRO wyniki finansowe. To kolejny rok, a dokładnie 7. rok z rzędu, gdy możemy pochwalić się „najlepszymi w historii wynikami” – to pokazuje jak dobrze nasz biznes jest zorganizowany i jak celne mamy pomysły oraz motywuje nas do jeszcze bardziej intensywnej pracy.

W 2020 r. kontynuowaliśmy realizację Strategii F1. Zgodnie z planem realizowaliśmy działania integracyjne i optymalizacyjne oraz wspierające ekspansję rynkową FERRO
w regionie CEE, a także dotyczące naszej oferty produktowej. Umocniliśmy naszą pozycję rynkową, a co najważniejsze dowiedliśmy, że nawet w okresach tak znaczących zawirowań rynkowych, Grupa FERRO jest dostawcą godnym zaufania. Jednym z naszych atutów jest dywersyfikacja kanałów sprzedaży – w Polsce tzw. kanał tradycyjny, czyli m.in. mniejsze hurtownie, sklepy i instalatorzy itp., odpowiada za około 60% sprzedaży. Na innych rynkach geograficznych udział tego kanału jest na poziomie porównywalnym lub nawet wyższym. Jednym z kluczowych obszarów Strategii F1 jest dalszy rozwój kanału tradycyjnego, w tym wzmocnienie roli segmentu profesjonalnego, tj. współpracy z architektami, projektantami, instalatorami i deweloperami.

Bardzo cieszy nas dynamiczny rozwój naszych rynków zagranicznych. Rumunia i Węgry notują kilkudziesięcioprocentowe tempo wzrostu, podobnie jak rynki określane przez nas mianem „pozostałe”, w tym kraje bałtyckie lub Bałkany. Rynek rumuński, biorąc pod uwagę dotychczas osiągane tempo wzrostu, może w 2021 r. stać się największym rynkiem zagranicznym Grupy Ferro. W ramach strategicznych usprawnień procesów logistycznych
i skrócenia ścieżki dotarcia do kluczowych rynków rozważamy uruchomienie kolejnego – poza Skawiną i Znojmo w Czechach – centrum logistycznego tak, aby być „bliżej” dynamicznie rosnących rynków południowych.

Wreszcie, w minionym roku w ramach postępującej dywersyfikacji oferty przeprowadziliśmy transakcję przejęcia spółek TERMET i Tester, poszerzając portfolio Grupy o kompleksowe rozwiązania w obszarze nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła. Zidentyfikowaliśmy szereg synergii pomiędzy FERRO a TERMETEM w różnych obszarach operacyjnych. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej transakcji powstanie silna grupa o mocnej pozycji w regionie CEE, przygotowana do kontynuacji ekspansji w branży armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz konkurowania na atrakcyjnym rynku zarządzania zużyciem wody i źródłami ciepła, co znajdzie odzwierciedlenie w osiąganych wynikach Grupy w kolejnych latach – podsumowuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

Umowa dotycząca przejęcia pakietów kontrolnych TERMET i Tester podpisana została
26 listopada 2020, a finalizacja transakcji nastąpiła 17 lutego 2021, wkrótce po uzyskaniu stosownych zgód ze strony UOKiK. Określona w umowie cena nabycia pakietu 70,65% akcji TERMET składa się z dwóch elementów: kwoty gwarantowanej w wysokości 43,75 mln zł, zapłaconej w dniu zamknięcia transakcji sprzedaży akcji oraz kwoty wynagrodzenia dodatkowego („Earn-out”) obliczonego na podstawie wyników finansowych w oparciu
o zbadane sprawozdanie finansowe Termet za rok 2020, które to wynagrodzenie może maksymalnie wynieść 9,97 mln zł. Cena nabycia Udziałów Tester została ustalona w odrębnej umowie przedwstępnej na kwotę 7,0 mln zł i została zapłacona w dniu zamknięcia transakcji.

W Raporcie Rocznym za 2020 r. (w części Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FERRO) przedstawione zostały oczekiwania Zarządu FERRO dotyczące podstawowych danych finansowych TERMET za rok 2020. Oczekuje się, że TERMET osiągnął w 2020 r. przychody na poziomie ok. 158 mln zł, notując około 25% dynamikę sprzedaży r/r oraz wynik EBITDA
w przedziale 12-14 mln zł (dynamika r/r przewyższająca tempo wzrostu przychodów). Ponadto oczekuje się, że na koniec roku TERMET wykaże około 10,5 mln zł gotówki netto (ujemny dług netto). Sprawozdanie TERMET podlega obecnie procesowi badania przez biegłego rewidenta i FERRO nie posiada ostatecznych danych finansowych spółki TERMET. Zgodnie z wcześniejszą komunikacją kwota Earn-out zostanie określona i wypłacona na podstawie zaudytowanych danych finansowych TERMET, a FERRO poinformuje o szczegółach raportem bieżącym po otrzymaniu zbadanego sprawozdania.

Osiąganiu bardzo dobrych wyników finansowych Grupy FERRO towarzyszy generowanie wysokich przepływów operacyjnych. W 2020 r. Grupa osiągnęła z działalności operacyjnej blisko 63 mln zł (czyli ponad 8 mln zł więcej r/r), co pozwala na sfinansowanie dynamicznego wzrostu biznesu oraz wypłatę dywidendy. 20 października 2020 FERRO wypłaciło dywidendę z zysku za rok 2019 w wysokości 0,40 zł na akcję (łącznie 8,5 mln zł).