Podsumowanie 2022 roku w Grupie FERRO: solidne wyniki dzięki konsekwentnej realizacji strategii

17 maja, 2024
  • przychody Grupy 2022 na poziomie 914,9 mln zł (+10% r/r), EBITDA 120,7 mln zł (na porównywalnym poziomie r/r), zysk netto w wysokości 66,5 mln zł (-11% r/r wobec zysku netto za 2021 skorygowanego o wpływ zwrotu podatku)
  • dywersyfikacja geograficzna i produktowa pozwalająca na zwiększanie skali działalności w wymagającym i zróżnicowanym otoczeniu rynkowym
  • wzrosty sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach pomimo rosnącej bazy – udział sprzedaży zagranicznej przekraczający 55% przychodów Grupy
  • w wynikach widoczny wpływ wyższych kosztów działalności przy kontynuacji wzrostu sprzedaży, a także wpływ osłabienia PLN i kosztów finansowania
  • strategiczne inwestycje w logistykę i systemy IT, wspierające reorganizację sprzedaży zagranicznej Grupy, fundamentem do dalszego wzrostu i rozwoju ofertywypłata Akcjonariuszom 32,1 mln zł w formie dywidendy (1,51 zł na akcję)
  • przyjęcie we wrześniu 2022 Strategii F1 RaceTwo z celami finansowymi* Grupy w perspektywie 2026 roku: przychody ze sprzedaży 1.400 mln zł (+69% wobec 2021) i skonsolidowana EBITDA 193 mln zł (+61% wobec 2021) przy zakładanym średniorocznym CAPEX na poziomie 30 mln zł

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 2022 r. 914,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu rok do roku. Grupa konsekwentnie zwiększa skalę działalności i umacnia pozycję rynkową w regionie pomimo rosnącej bazy i zróżnicowanego otoczenia. EBITDA w 2022 wyniosła 120,7 mln zł i była na porównywalnym poziomie r/r. Grupa zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 66,5 mln zł (-11% r/r biorąc pod uwagę skorygowany o kwotę zwrotu podatku zysk netto za rok 2021). W wynikach 2022 roku widoczny jest wpływ wyższych kosztów działalności, w tym wzrost kosztów finansowych, związany w głównej mierze z wzrostem kosztów obsługi zadłużenia oraz ujemnymi różnicami kursowymi. W samym 4Q 2022 Grupa wypracowała 209,0 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła 22,8 mln zł, a zysk netto 11,7 mln zł.
Wzrost sprzedaży, pomimo wysokiej bazy i zróżnicowanego, zmiennego otoczenia, jest efektem strategicznej dywersyfikacji geograficznej i produktowej Grupy. W 2022 roku udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy sięgnął 55,6%. Spośród rynków zagranicznych 2 najwyższą dynamikę przychodów odnotowały w omawianym okresie Węgry (+32% r/r) i Słowacja (+19%). Wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu mogły pochwalić się dwa największe rynki zagraniczne, czyli Rumunia i Czechy (odpowiednio +16% i +13%). Sprzedaż na „najmłodszych” rynkach Grupy, obejmujących m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujętych w segmencie geograficznym „pozostałe”, była na porównywalnym poziomie r/r i wyniosła 85,4 mln zł (wpływ zatrzymania sprzedaży na rynki wschodnie). W Polsce przychody sięgnęły 406 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wzrosła w 2022 r. o 8%, do 420,8 mln zł, w segmencie armatury instalacyjnej o 19% (do 301,7 mln zł), a w źródłach ciepła osiągnęła poziom 175,3 mln zł (wobec 169,4 mln zł za okres 10 miesięcy konsolidacji przejętych spółek w 2021).

Rok 2022 miał z naszego punktu widzenia dwa oblicza. Po bardzo mocnym popytowo początku, szczególnie I kwartale, w kolejnych miesiącach dało się odczuć pogorszenie nastrojów konsumenckich i zwiększenie presji od strony kosztowej. Pomimo wysokiej i rosnącej bazy oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia kolejny rok z rzędu odnotowaliśmy wzrosty sprzedaży i solidny poziom wyników finansowych. Udowodniliśmy, że jako Grupa potrafimy bardzo dobrze wykorzystać okazje rynkowe i naszą silną pozycję, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do szybkiego reagowania i dostosowywania się do tego, co dzieje się i może wydarzyć w naszym otoczeniu. Czynniki zewnętrzne, makroekonomiczne, w zróżnicowany sposób wpływają na nasze rynki operacyjne w ujęciu geograficznym i produktowym, na co wpływ – jak widzimy – ma nie tylko stopień dojrzałości danego rynku i nasza pozycja na nim, ale również odległość od działań wojennych. Postępująca dywersyfikacja Grupy FERRO, zarówno geograficzna, jak i produktowa, pozwala na ograniczenie wpływu wahań koniunktury na naszą działalność, co potwierdza słuszność realizowanej strategii. Udowodniliśmy, że potrafimy zidentyfikować, skwantyfikować i co najważniejsze – skutecznie zrealizować stawiane sobie zadania strategiczne. Równolegle do prowadzenia bieżącej działalności i realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku przygotowywaliśmy się do rozliczenia Strategii F1, a we wrześniu 2022 dokonaliśmy aktualizacji założeń i przyjęliśmy kolejną odsłonę strategii, tym razem pod szyldem F1 RaceTwo do roku 2026. Stawiamy na rozwój sprzedaży poprzez dalszą silną ekspansję i dywersyfikację rynków zbytu oraz oferty produktowej, przy równoległej kontynuacji zwiększania elastyczności operacyjnej i skutecznego zarządzania ryzykiem dostaw. Szacujemy, że realizacja głównych założeń Strategii F1R2 pozwoli na osiągnięcie przez Grupę w perspektywie 2026 roku celu finansowego na poziomie 1.400 mln PLN przychodów i 193 mln PLN skonsolidowanej EBITDA. Biorąc pod uwagę niestabilne i wymagające otoczenie rynkowe cele, jakie sobie postawiliśmy, określić można jako ambitne, ale jesteśmy przekonani o gotowości Grupy do ich realizacji – podkreśla Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

Rok 2022 był bardzo ciekawy biznesowo w związku ze zmienną sytuacją popytową w poszczególnych segmentach i na poszczególnych rynkach w ujęciu geograficznym, a także z kontynuacją zawirowań w łańcuchach dostaw. Staraliśmy się jak najlepiej zaadresować potrzeby klientów, mając przy tym na uwadze potencjał danego rynku, jak również rosnące koszty logistyki. Kontrahenci doceniają nasze doświadczenie i umiejętności w tym obszarze, ale przy stale zwiększającej się skali działalności Grupy pojawia się tu coraz więcej wyzwań. Dlatego też, równolegle przygotowując się do dalszego rozwoju zgodnie z założeniami Strategii F1 i F1R2 realizowaliśmy i realizujemy znaczące inwestycje w szeroko pojętą logistykę, których celem jest przede wszystkim reorganizacja sprzedaży zagranicznej FERRO i zakończenie procesu pełnego operacyjnego otwarcia na rynki Europy Południowo-Wschodniej. Najważniejsze zadania inwestycyjne obejmują wdrożenie systemu ERP, budowę nowej hali magazynowo-produkcyjnej w Znojmo oraz budowę i uruchomienie centrum logistycznego w Rumunii, zaplanowane na 2Q 2023. Zapewnia to Grupie niezbędne zaplecze i narzędzia do dalszego umacniania pozycji rynkowej i zdobywania nowych przyczółków w regionie, dzięki możliwości bardziej płynnego reagowania na sytuację rynkową oraz usprawnienia między innymi działalności serwisowej – mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

Grupa FERRO osiągnęła w 2022 roku solidne wyniki finansowe, biorąc pod uwagę niepewność nastrojów konsumenckich, wpływającą na poziom sprzedaży w II półroczu – szczególnie widoczną w krajach bliżej działań wojennych – oraz rosnące koszty, w tym obsługi długu, a także ujemne różnice kursowe, które wywierają presję na marże. Oczywiście im bardziej wymagająca jest sytuacja rynkowa, tym większej uwagi i pracy wymaga od nas również sfera finansowania Grupy. Niezmiennie dokładamy starań, by poziom zadłużenia był bezpieczny, zwłaszcza w sytuacji, gdy kalendarz – Chiński Nowy Rok – oraz finalizacja inwestycji w systemy informatyczne i logistykę wymagają od nas utrzymywania czasowo podwyższonego poziomu kapitału obrotowego. Niezależnie od tych wyzwań, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy w ubiegłym roku. kontynuowaliśmy realizację polityki dywidendowej i wypłaciliśmy w formie dywidendy 32,1 mln zł, co daje kwotę 1,51 zł na akcję. Chociaż otoczenie jest wymagające oceniamy, że od strony finansowej oraz zoptymalizowania działalności jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwoju i realizacji Strategii F1R2. Jest to odzwierciedlone w zdrowym poziomie rentowności generowanej przez biznes – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

Stale zwiększając obecność Grupy w regionie CEE wyraźniej dostrzegamy – szczególnie w ostatnich miesiącach – różnice w nastrojach konsumenckich, będące przede wszystkim pochodną zmniejszającego się dochodu rozporządzalnego i szeroko rozumianej niepewności. O ile w segmencie armatury instalacyjnej kontynuowaliśmy w ubiegłym roku wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży, o tyle w segmencie sanitarnym oraz źródeł ciepła tempo wzrostu było jednocyfrowe. Szczególnie w przypadku źródeł ciepła widać, jak znacząco – chociaż w naszej ocenie, biorąc pod uwagę charakter popytu, przejściowo – na decyzje zakupowe wpływają niejasności w zakresie polityki energetycznej na poziomie całej UE i poszczególnych państw członkowskich. Między innymi z tego powodu duże nadzieje wiążemy ze strategicznym wyjściem z ofertą źródeł ciepła na rynki zagraniczne. Dywersyfikacja pozwala w pewnym stopniu niwelować wahania popytu widoczne również w sferze asortymentowej w poszczególnych segmentach czy podejściu klientów do nowości. W naszej ocenie, dzięki znajomości rynku, doświadczeniu, a także zachowaniu pewnej elastyczności – mimo że jesteśmy już dużym graczem w skali CEE – mogliśmy odpowiednio przygotować Grupę od strony ofertowej na obserwowane na rynku zmiany – mówi Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży FERRO.

*Przedstawione przewidywania wyników finansowych stanowią cel, jaki stawia Zarząd Spółki w związku z wdrożeniem i realizacją zaprezentowanych planów rozwoju. Przedstawione założenia finansowe nie stanowią prognozy. Strategia F1R2 powstała przy założeniu stabilnego systemu podatkowego.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
CC Group sp. z o.o.
+48 697 613 020
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach (odpowiednio 91,21% akcji i głosów pierwszej ze spółek i 100% udziałów drugiej należy do FERRO).
Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółek Termet i Tester oraz zakład produkcyjny i magazyn wysokiego składowania znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową – o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester sp. z o.o.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl