Podsumowanie 2023 roku w Grupie FERRO: solidne wyniki w wymagającym otoczeniu

17 maja, 2024
  • zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w 2023 w wysokości 67,0 mln zł (wobec 65,4 mln zł w roku 2022), porównywalna r/r EBITDA Grupy 117,8 mln zł (wobec 120,7 mln zł) i przychody na poziomie 803,2 mln zł (wobec 914,9 mln zł, widoczny efekt wysokiej bazy 2022); w 2H 2023 widoczna stopniowa stabilizacja popytu i efekty pracy nad rentownością biznesu
  • solidne wyniki w samym 4Q 2023 (zysk netto akcjonariuszy j.d. 15,8 mln zł, +35% r/r; EBITDA 29,5 mln zł, +30% r/r; przychody 200,6 mln zł, -4% r/r) dzięki realizacji strategii, sprawności organizacyjnej i efektywności kosztowej
  • wysoki udział sprzedaży zagranicznej (blisko 60%) w przychodach Grupy i utrzymująca się silna pozycja w regionie pomimo wymagającego otoczenia biznesowego
  • najwyższy historycznie cash flow operacyjny +163 mln zł, zadłużenie finansowe netto/EBITDA na poziomie 0,69x
  • powołanie Dana Ionutas do pełnienia funkcji w Zarządzie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, Group Sales & Marketing Director
  • realizacja inwestycji w logistykę (otwarcie centrum logistycznego w Rumunii), systemy IT i dalszą budowę strategicznej pozycji w segmencie nowoczesnych źródeł ciepła (przejęcie spółki Heating Polska sp. z o.o.)
  • wypłacona dywidenda z zysku za rok 2022 w łącznej wysokości 31,9 mln zł, tj. 1,5 zł na akcję

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wypracowała w 2023 r. zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 67,0 mln zł (wobec 65,4 mln zł przed rokiem). EBITDA w 2023 wyniosła 117,8 mln zł (wobec 120,7 mln zł w 2022) a skonsolidowane przychody 803,2 mln zł wobec 914,9 mln zł rok wcześniej, gdy widoczny był efekt wysokiej bazy (szczególnie w pierwszej połowie 2022).
W samym 4Q 2023 roku Grupa osiągnęła 15,8 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy j.d. (11,7 mln zł w 2022, +35%), 29,5 mln zł EBITDA (22,8 mln zł, +30%) i 200,6 mln zł przychodów (wobec 209,0 mln zł, -4% r/r).

W wynikach 2H 2024 widoczna była stopniowa stabilizacja popytu na głównych rynkach oraz pozytywny wpływ niższych kosztów działalności, wynikający z efektywności i działań optymalizacyjnych Spółki w połączeniu ze stabilizacją cen surowców i transportu. Jednocześnie, negatywnie na przeliczenie sprzedaży na rynkach zagranicznych w drugim półroczu wpływało umocnienie PLN w ujęciu r/r. W 2023 roku wartość sprzedaży zagranicznej Grupy przekroczyła 477 mln zł (udział bliski 60% w przychodach ogółem). Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 326,1 mln zł. Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w 2023 roku 377,2 mln zł (wobec 420,8 mln zł rok wcześniej), w segmencie armatury instalacyjnej 280,5 mln zł (wobec 301,7 mln zł), a w źródłach ciepła 129,4 mln zł (wobec 175,3 mln zł w 2022).

– W minionym roku nadal mieliśmy do czynienia z wieloma czynnikami o charakterze zewnętrznym, które znacząco wpływały na biznes FERRO oraz całą branżę. Na wielu rynkach widoczny był efekt spadku nastrojów konsumenckich, ograniczenia dochodu rozporządzalnego w związku z wysoką inflacją, co rzutowało przede wszystkim na sprzedaż segmentu armatury sanitarnej czy też przesunięty w czasie efekt pogorszenia sytuacji na rynku budowlano-montażowym, widoczny z kolei w szczególności w wynikach segmentu armatury instalacyjnej. Natomiast segment źródeł ciepła odczuwał dodatkowo negatywne skutki niejasności i chaosu informacyjnego, dotyczących polityki energetycznej w państwach należących do UE, co powodowało odraczanie decyzji zakupowych konsumentów. Dodatkowo, jak wszyscy przedsiębiorcy, w minionym roku nadal borykaliśmy się z wysokimi kosztami, przede wszystkim transportu, logistyki, pracy czy finansowania.

Analizując wyniki poszczególnych kwartałów minionego roku, można było natomiast zauważyć pewną stabilizację kluczowych trendów i korzystny wpływ podejmowanych przez nas od lat decyzji strategicznych. W efekcie, pomimo wciąż wymagającego otoczenia biznesowego, przychody Grupy FERRO przekroczyły w 2023 roku 803 mln zł, co oznacza spadek o 12% w porównaniu z bardzo mocnym rokiem 2022. Jednocześnie dzięki stale rosnącej efektywności operacyjnej EBITDA w ub.r. sięgnęła niemal 118 mln zł i była jedynie nieznacznie niższa w ujęciu rok do roku, a Grupa zakończyła rok zyskiem netto na poziomie przekraczającym 67 mln zł, co z kolei oznacza wynik nieco lepszy niż w roku poprzednim. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, będących potwierdzeniem słuszności naszych strategicznych decyzji dotyczących dywersyfikacji – zarówno geograficznej, jak i ofertowej. Udowadniamy, że dzięki doskonałości operacyjnej, zwinności, dyscyplinie kosztowej i doskonałym relacjom z naszymi kontrahentami potrafimy umacniać pozycję Grupy FERRO, nawet jeśli otoczenie makro nie jest naszym sprzymierzeńcem. Wyrazem postępującej integracji i internacjonalizacji naszej działalności było dołączenie w ub.r. do Zarządu FERRO S.A. Dana Ionutas, który jest odpowiedzialny za rozwój marketingu i sprzedaży na wszystkich rynkach Grupy jako Group Sales & Marketing Director

Rok 2023 był kolejnym okresem inwestycji w ramach Strategii F1R2. Koncentrowaliśmy się na rozwoju logistyki, IT oraz dalszej budowie strategicznej pozycji w bardzo perspektywicznym segmencie nowoczesnych źródeł ciepła, poprzez przejęcie spółki Heating Polska sp. z o.o.
Inwestycje te przygotowują Grupę FERRO do dynamicznego rozwoju w kolejnych latach, gdy – w co mocno wierzymy – trendy rynkowe powrócą do znacznie bardziej sprzyjających – mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych przez Grupę FERRO w 2023 roku była reorganizacja sprzedaży zagranicznej, której kluczowym elementem było otwarcie nowoczesnego centrum logistycznego i sprzedażowo-szkoleniowego w Rumunii. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bliżej klientów, możemy szybciej i bardziej precyzyjnie dostosowywać ofertę do zmian zachodzących na rynku i coraz lepiej wykorzystujemy synergie w ramach Grupy. Co więcej, w kolejnych spółkach Grupy FERRO systematycznie wdrażamy zaawansowane rozwiązania IT, które wspierają nasz międzynarodowy rozwój. W obszarze oferty kontynuowaliśmy natomiast działania zmierzające do unifikacji i zwiększania jej komplementarności w odpowiedzi na trendy rynkowe – mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO

Realizacja celów, jakie sobie postawiliśmy: inwestycji, przejęcia oraz utrzymania odpowiednich stanów magazynowych jako bazy do zwiększania sprzedaży – nie byłaby możliwa, gdyby nie należyta dbałość o sferę finansową Grupy FERRO, szczególnie w środowisku wysokich kosztów finansowania zewnętrznego. Stale i z bardzo dobrymi efektami pracujemy nad optymalizacją kapitału obrotowego. Na uwagę zasługuje rekordowy, przekraczający 160 mln zł, poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Odpowiedzialność w sferze finansowej pozwala nam jednocześnie na realizację polityki dywidendowej – w 2023 r. wypłaciliśmy Akcjonariuszom w formie dywidendy 31,9 mln zł, tj. 1,5 zł na akcję. Kontynuowaliśmy także prace nad obniżeniem długu i optymalizacją kosztów finansowania Grupy – dług netto/EBITDA na koniec 2023 wyniósł 0,69x – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
CC Group sp. z o.o.
+48 697 613 020
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach (odpowiednio 95,05% akcji i głosów pierwszej ze spółek i 100% udziałów drugiej należy do FERRO), a w roku 2023 spółka Heating Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (100% udziałów należy do FERRO).

Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółki Termet (połączyła się ze spółką Tester) oraz zakład produkcyjny i magazyn wysokiego składowania znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową – o ugruntowanej pozycji i uznanej marce.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl