Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na rzecz innego podmiotu zależnego od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

29 października, 2015