Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki oraz otrzymaniu zawiadomienia od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

27 października, 2015