Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za okres kończący się 30.06.2011 r.

16 sierpnia, 2011