Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za okres kończący się 30.09.2011 r.

14 listopada, 2011