Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za okres kończący się 31.12.2011 r.

15 marca, 2012