Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej Ferro S.A.

12 maja, 2011