Otrzymanie zawiadomienia od ABH Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

29 października, 2015