Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

26 września, 2012