Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o zmniejszeniu poniżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

20 maja, 2014