Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o zwiększeniu powyżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

23 października, 2014