Otrzymanie zawiadomienia od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o zbyciu akcji poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na walnym zgromadzeniu.

20 października, 2011