Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o zwiększeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

6 października, 2015