Otrzymanie zawiadomienia od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o zbyciu akcji poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

30 kwietnia, 2012