Zawarcie aneksu do umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slowakia a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.

30 listopada, 2021