Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Heating Polska sp. z o.o. i realizacja celu w obszarze Strategii F1R2 przez Emitenta

2 sierpnia, 2023