Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

15 maja, 2014