Złożenie wstępnej, niewiążącej oferty nabycia akcji spółki Novaservis A.S.

17 grudnia, 2010

Rada Nadzorcza Ferro S.A., drugiego największego gracza na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, wyraziła zgodę na złożenie wstępnej, niewiążącej oferty nabycia akcji spółki NOVASERVIS a.s., wiodącego dostawcy wyposażenia sanitarnego w Republice Czeskiej i na Słowacji. Jednocześnie Rada Nadzorcza FERRO SA pozytywnie zaopiniowała plan podwyższenia kapitału zakładowego, mający na celu pozyskanie finansowania na nabycie akcji NOVASERVIS.

Obecnie proces przejęcia spółki NOVASERVIS jest na bardzo wstępnym etapie, a jego zakończenie uzależnione jest, między innymi, od:

  • wyniku procedury kwalifikacji wstępnej inwestorów przeprowadzanej na podstawie złożonych ofert wstępnych,
  • zadowalającego zakończenia procedury badania due diligence dotyczącego NOVASERVIS,
  • zatwierdzenia przez akcjonariuszy FERRO podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozyskania niezbędnego finansowania kapitałowego i dłużnego,
  • wynegocjowania i zawarcia przez FERRO zadowalającej umowy nabycia akcji NOVASERVIS. Spółka podejmie decyzję o nabyciu akcji NOVASERVIS wyłącznie jeżeli poprzez nabycie akcji NOVASERVIS możliwe będzie uzyskanie odpowiednich prognoz wzrostu wartości zysku na akcję FERRO.

Jednocześnie, w zawiązku z potencjalnym nabyciem akcji NOVASERVIS, Zarząd FERRO podjął decyzję o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu podjęcia uchwał w sprawie, między innymi:

  • podwyższenia kapitału zakładowego FERRO o kwotę nie wyższą niż 10.479.166 złotych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
  • upoważnienia Zarządu FERRO do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej,
  • warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego FERRO o nie więcej niż 1.132.290 złotych oraz emisji wariantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Planowane podwyższenie kapitału związane jest z organizowaniem przez Spółkę finansowania na nabycie NOVASERVIS oraz planowanym wprowadzeniem w Spółce programu opcji menedżerskich dla obecnych członków Zarządu Spółki, oraz – pod warunkiem nabycia akcji NOVASERVIS przez FERRO – również dla obecnych członków zarządu NOVASERVIS.

Millennium Dom Maklerski S.A. zwolnił Spółkę z zobowiązania do niedokonania żadnej emisji akcji bez zgody Millennium DM w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym przyjętego przez Spółkę w dniu 18 lutego 2010 r., pod warunkiem przeprowadzenia transakcji nie wcześniej niż dnia 1 marca 2011 r.

NOVASERVIS jest wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego w Republice Czeskiej i na Słowacji (odpowiednio numer jeden pod względem baterii i numer jeden oraz dwa pod względem akcesoriów łazienkowych). W 2009 r. spółka posiadała udział w rynku czeskim na poziomie 43% i w rynku słowackim na poziomie 23%. NOVASERVIS prowadzi sprzedaż produktów związanych z urządzeniami sanitarnymi pod swoimi własnymi markami, przede wszystkim baterii i akcesoriów do baterii (La Torre, Metalia, Nobless), akcesoriów łazienkowych (Novatorre) i zaworów. W 2009 r. NOVASERVIS osiągnęła przychody w wysokości 670 mln CZK (25,3 mln EUR), natomiast EBITDA wyniosła 176 mln CZK (6,6 mln EUR). Spółka eksportuje swoje produkty do Rumunii, krajów bałtyckich, Rosji, Serbii, Bułgarii, Macedonii i Słowenii, a także niektórych krajów Europy Zachodniej, tj. Irlandii, Finlandii, Austrii, Szwajcarii i Francji. NOVASERVIS planuje dalszy rozwój w Europie Wschodniej, szczególnie Rumunii, gdzie utworzono już podmiot zależny NOVASERVIS.

Nabycie akcji NOVASERVIS, jeżeli dojdzie do skutku, będzie stanowiło niezwykle istotny etap w rozwoju działalności Grupy FERRO. Już dziś jesteśmy drugim graczem na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, a w wyniku realizacji tego przejęcia mamy szanse na znaczne wzmocnienie naszej pozycji rynkowej zarówno w Polsce, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przejmując spółkę NOVASERVIS będziemy również w stanie zrealizować znaczące synergie w zakresie zaopatrzenia, logistyki i sprzedaży powiązanej (cross selling), co pozytywnie powinno wpłynąć na osiągane przez Grupę FERRO wyniki finansowe” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO S.A.

Grupa FERRO – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest trzech drugim rynkowym graczem w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku wynoszącym w 2009 roku 15,45%*.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm. FERRO dostarcza również produkty pod markami własnymi swoich klientów.

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, ukraińskim, francuskim, bułgarskim i słowackim. Po trzech kwartałach 2010 r. udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 15,3%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa Ferro jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl