POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Ferro S.A., w tym danych przekazanych i pozyskiwanych w ramach serwisu www.ferro-group.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania i wykorzystywania przez FERRO S.A. Państwa danych osobowych, tzw. plików cookies oraz innych technologii, a także o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy spis treści, który umożliwi Państwu szybsze odnalezienie nurtujących Państwa kwestii:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator danych osobowych

2. Inspektor ochrony danych

3. Definicje użyte w niniejszej Polityce

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne przetwarzania

2. Odbiorcy danych osobowych

3. Okres przechowywania danych osobowych

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5. Profilowanie

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

III. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

1. Informacje ogólne

2. Zarządzanie prywatnością przez Użytkownika

3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie

4. Pliki cookie i inna technologia podmiotów trzecich

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, przy ul. Przemysłowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289768, z którą można się skontaktować pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobiście lub korespondencyjnie na adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, lub pod adresem mailowym: iod@ferro.pl

3. Definicje użyte w niniejszej Polityce:

Administrator: administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, tj. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, przy ul. Przemysłowej 7, 32-050 Skawina wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289768, NIP: 944-20-51-648, REGON: 356375388;

Polityka Prywatności: niniejsza Polityka Prywatności;

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Strona internetowa: strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym www.ferro-group.pl

Użytkownik/cy: każda pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca, przebywająca na Stronie internetowej i/ lub korzystająca z niej, jej podstron lub określonych funkcjonalności.

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe obecnych i potencjalnych klientów i kontrahentów Administratora, ich reprezentantów, innych przedstawicieli personelu, pracowników, współpracowników, jak również innych osób fizycznych w zakresie związanym z produktami i usługami świadczonymi przez Administratora. Polityka Prywatności zawiera również informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych w związku z budową i umacnianiem relacji biznesowych, funkcjonowaniem profili Administratora w mediach społecznościowych. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze świadczeniem Państwu różnych usług oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi. Podanie danych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW/ KONTRAHENTÓW ADMINISTRATORA

Cele i podstawy prawne przetwarzania

W zależności od relacji łączących Państwa z Administratorem, Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach:

[świadczenie usług, wykonywanie umów] składanie ofert, zawieranie i realizacja umów łączących Administratora i klienta/ kontrahenta, świadczenie usług, realizacja płatności, dostawa towarów, kontakt związany z realizacją umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność: 1) do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, ewentualnie podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); lub 2) w przypadku, gdy jesteście Państwo reprezentantami, przedstawicielami personelu, pracownikami, współpracownikami klienta/ kontrahenta, z którymi Administrator zawiera/ realizuje umowę – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z klientem/ kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji i wykonaniu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do właściwego wykonania umowy, brak niektórych danych może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia lub wykonania umowy.

[rozpatrzenie i obsługa reklamacji] dotyczących produktów Administratora lub roszczeń związanych z zawartymi przez Administratora umowami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz/ lub obowiązek wynikający z przepisów prawa (gwarancja, rękojmia) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do obsługi reklamacji.

[realizacja obowiązków przewidzianych prawem], w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w tym wystawiania i otrzymywania faktur, rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

[weryfikacja wiarygodności płatniczej] i zdolności kredytowej przy udzielaniu klientom limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), w szczególności w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ochrony praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

[ochrona praw i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową], np. zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, obsługa reklamacji, wewnętrzne cele administracyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, czy też zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

[prowadzenie korespondencji, nawiązanie lub utrzymywanie relacji biznesowych] korespondencja mailowa i tradycyjna, obsługa zgłoszeń, wniosków, zapytań, zarządzanie usługami, obieg informacji, czynności administracyjne w ramach grupy kapitałowej Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes wskazany powyżej, polegający na możliwości prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt telefoniczny, a także na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

[marketing bezpośredni, przesyłanie informacji handlowych]

 • marketing produktów i usług Administratora (w tym poprzez profilowanie w celu określenia Państwa potrzeb i preferencji zakupowych, a w konsekwencji przygotowanie oferty produktów uwzględniającej te preferencje, przy czym profilowanie nie wywołuje skutków prawnych i nie jest prowadzone w oparciu o dane szczególnej kategorii), w tym informowanie o działalności Administratora, wydarzeniach organizowanych przez Administratora, wydarzeniach, w których bierze udział, przesyłanie informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu produktów i usług, nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzeniu komunikacji i wysyłaniu informacji handlowych (w przypadku gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, treści marketingowych określonymi kanałami lub/i została zawarta umowa pomiędzy Państwem (lub podmiotem który Państwo reprezentujecie, którego jesteście pracownikiem, współpracownikiem, etc.) przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku niezawarcia/ rozwiązania z Administratorem umowy, podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie firmowego adresu korespondencyjnego, w powyżej wskazanych celach jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być  również zgoda, w przypadku gdy Państwo ją wyrazicie, np. podczas udziału w wydarzeniach branżowych, dniach otwartych, szkoleniach, które są organizowane przez Administratora, lub których Administrator jest partnerem, uczestnikiem.
 • marketing produktów i usług spółek z grupy kapitałowej Administratora. Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • przekazywanie danych osobowych innym spółkom z grupy kapitałowej Administratora w ich celach marketingowych. Podstawą przekazania Państwa danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

[organizacja wydarzeń] Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienie udziału uczestników. Dane osobowe są również przetwarzane w związku z realizacją obowiązków przewidzianych prawem, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, tj. udokumentowanie przeprowadzenia tego wydarzenia dla celów księgowych (6 ust. 1 lit. c) RODO).

Zakres, źródło przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa lub innych pracowników, współpracowników, przedstawicieli podmiotu, który Państwo reprezentujecie, lub którego jesteście Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem podczas zawierania umowy z klientem/ kontrahentem oraz jej wykonywania lub prowadzenia komunikacji biznesowej, jak również od podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Administratora, czy też ze źródeł publicznie dostępnych, w tym rejestrów przedsiębiorców, serwisów internetowych.

Jeżeli jesteście Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem danego podmiotu, od innych osób z Państwa organizacji otrzymujemy takie dane osobowe, jak Państwa: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko, informacje o tym, jakiego typu sprawami Państwo się zajmujecie, inne dane związane z Państwa funkcją lub relacją z klientem/ kontrahentem.

W przypadku, gdy jesteście Państwo klientami/ kontrahentami Administratora, przetwarzane są: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, stanowisko służbowe, doświadczenie, miejsce pracy, inne dane związane z Państwa funkcją, posiadane certyfikaty, adres na który ma być wysłana przesyłka (towar) i/lub na który ma być wystawiony paragon (rachunek). W przypadku jednoosobowych przedsiębiorców, dodatkowo: firma przedsiębiorcy, NIP, REGON, adres siedziby lub inne dane przewidziane przepisami prawa państwa rejestracji przedsiębiorcy, ew. pesel, seria i numer dowodu osobistego, numery firmowych rachunków bankowych, adres płatnika umieszczony na przelewie. Dodatkowo, w zależności od podstaw i celów przetwarzania Administrator przetwarza inne dane osobowe, jak np.

 • w przypadku rozpatrzenia i obsługi reklamacji – adres, pod którym znajduje się reklamowany produkt, informacje dotyczące produktu i jego wady/ usterki przekazane przez Państwo;
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego – dane osobowe zawarte w dokumentach finansowych związanych z udzieleniem limitu kredytowego;
 • inne, przekazane Administratorowi dane osobowe, w przypadku gdy ich przetwarzanie jest zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne przetwarzania

[formularz kontaktowy] Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia komunikacji  i udzielenia odpowiedzi na przesłaną do Administratora wiadomość (imię, nazwisko, adres e-mail). Użytkownik może podać inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi wiadomości. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przyjęcia i obsługi wiadomości, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jej obsługi. Podanie pozostałych danych jest nieobowiązkowe. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, obsługi wiadomości Użytkownika przesłanej przez udostępniony formularz kontaktowy, udzielenia odpowiedzi na zadane Administratorowi pytanie, kontaktu z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); zaś w przypadku danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi wiadomości – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania w celach analitycznych i statystycznych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na prowadzeniu statystyk wiadomości, zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

[newsletter] Administrator w celu wysyłania newslettera przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail, podanego przez osobę podczas rejestracji, jak również inne dane – imię, nazwisko, nazwa, adres firmy, w przypadku, gdy zostaną przekazane Administratorowi w tym celu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne by zapisać się do newslettera. Administrator przesyła newsletter zawierający informacje dotyczące produktów, wydarzeń, usług, działalności Administratora, w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym Newsletterze lub przesyłając wiadomość na adres mailowy: [iod@ferro.pl]. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym newslettera, w związku z wyrażoną zgodą na jego otrzymywanie, wyraziliście Państwo swoje zainteresowanie informacjami o produktach, usługach, działalności Administratora, poprzez zapisanie się na wybrany przez Państwo newsletter. Administrator może również przetwarzać podany adres e-mail w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie internetowej w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

[portale społecznościowe] Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (zgodnie z profilami Użytkowników w portalach społecznościowych), którzy odwiedzają jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin). W takim przypadku dane przetwarzane są w  związku  z  prowadzeniem  profili,  w  tym  w  celu  informowania  Użytkowników o aktywności Administratora w zakresie produktów Administratora, w celach statystycznych i analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na promowaniu marek i działalności Administratora, a także poprawianiu jakości świadczonych usług.

[analiza, statystyki] Administrator przetwarza dane Użytkowników, m. in. w tym adres IP, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na zarządzaniu Stroną internetową, prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, świadczonych przez Administratora usług i treści wyświetlanych Użytkownikowi. W przypadku plików cookie, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w związku z udzieloną przez Państwo zgodą na wykorzystanie przez Administratora plików cookie na Stronie internetowej. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku plików cookie, których stosowanie jest konieczne do funkcjonowania Strony internetowej. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookie i innych technologii znajdują się w pkt III Polityki Prywatności.

[marketing] Działania marketingowe Administratora, w ramach których przetwarza dane osobowe Użytkowników mogą polegać na:

 • wysyłaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać również informacje handlowe (newsletter);
 • ⮚   wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa). Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na prowadzeniu marketingu w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej;
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna). Administrator oraz jego partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii śledzących, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na prowadzeniu marketingu w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Lista zaufanych partnerów Administratora znajduje się tutaj; [3] [4] 
 • prowadzenie innych działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe), które zostały opisane w zakładce PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW/ KONTRAHENTÓW 

Ponadto dane Użytkowników mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń związanych z realizacją praw lub obowiązków wynikających np. z gwarancji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, który jest podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zakres, źródło przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane poprzez Stronę internetową bezpośrednio od Państwa lub innych pracowników, współpracowników, przedstawicieli podmiotu, który Państwo reprezentujecie, lub którego jesteście Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem.

Dodatkowo informacje na Państwa temat (które mogą być uznawane za dane osobowe) gromadzą rozwiązania i narzędzia z których korzysta Administrator, tj.:

 • system do obsługi newslettera – gromadzi adres IP, informacje na temat Państwa aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych w ramach newslettera, takich jak otwarcie wiadomości, klikanie w linki itp.,
 • narzędzia i rozwiązania takie jak Google Analytics, Facebook Pixel, GetResponse zbierają informacje dotyczące działań Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, tj. informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, przeglądane i przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzony na Stronie internetowej, przedział wieku, w którym się Państwo znajdujecie, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

***

Administrator zwraca się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem Strony internetowe informacji należących do szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych i światopoglądowych, poglądach politycznych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, etc.). Strona internetowa przeznaczona jest do korzystania przez osoby pełnoletnie, w związku czym prosimy również o niepodawanie za pośrednictwem Strony internetowej danych osób niepełnoletnich.

2. Odbiorcy danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania, Administrator może przekazać dane osobowe:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również podmiotom i pracownikom należącym do grupy kapitałowej Administratora;
 • podmiotom wspierającym Administratora w wypełnianiu swoich uprawnień i obowiązków oraz usługodawcom, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • m.in. dystrybutorzy, podwykonawcy, firmy zajmujące się obsługą serwisową, firmy transportowe, spedycyjne, magazynujące, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, marketingową, księgową, niezależni doradcy, dostawcy usług IT.
 • Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, a w przypadku naruszenia praw i interesów Administratora także podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, ubezpieczeniowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi księgowe, niezależni doradcy/ audytorzy zewnętrzni.
 • W przypadku danych pozyskanych za pośrednictwem Strony internetowej, będą to przede wszystkim dostawcy usług IT, hostingu, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, mailingowych (np. GetResponse sp. z o.o. –  wysyłka newslettera, korzystanie z systemu mailingowego, zapis do newslettera), systemów służących do obsługi reklamacji produktów Administratora.
 • organom nadzorującym, sądom i innym organom publicznym i podmiotom upoważnionym, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celów (i podstaw przetwarzania), dla których są przetwarzane, w tym rodzaju usługi świadczonej za pomocą Strony internetowej, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane odpowiednio:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji umowy – przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody;
 • w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, chyba ze wcześniej ustanie cel przetwarzania. W przypadku danych zebranych za pomocą formularza kontaktowego – przez okres prowadzenia przez Administratora korespondencji z Użytkownikiem dotyczącej wiadomości Użytkownika. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe  w okresie utrzymywania bieżących relacji biznesowych (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji, przedstawiania ofert), zaś po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem w celu zapytania go o możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych zebranych za pomocą formularza zgłoszeniowego (gwarancja) – wykonywania przez Administratora działań związanych z rozpoznaniem reklamacji i  zakończeniem działań serwisowych, jakie mają być prowadzone, a po rozpatrzeniu reklamacji przez okres roku;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa – w celu wykonywania obowiązków podatkowo-księgowych, do końca roku obrachunkowego oraz przez pięć lat po jego upływie zgodnie z polskim prawem podatkowym;
 • przez okres korzystania ze Strony internetowej, do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach Strony internetowej, wykorzystania plików Cookie, danych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, i administrowania Stroną internetową;
 • okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, w tym cywilnoprawnych, administracyjnych, podatkowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W sytuacjach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 15-22 RODO, przysługują Państwu prawa  w zakresie ochrony danych osobowych.

[skarga do organu] Administrator dokłada najwyższych starań, by zapewnić Państwu ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jednak, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

[dostępu] uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich (ich kopii).

[sprostowania] sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

[usunięcia] usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których są przetwarzane;
 • osoba wycofała zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innych uzasadnionych podstaw przetwarzania przez Administratora, lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w RODO.

Prawo żądania usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie, w jakim Administrator musi nadal przetwarzać te dane, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, lub jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

[ograniczenia] ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w RODO. W takim przypadku, przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

[przenoszenia] przenoszenia danych osobowych; w określonych przypadkach macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi.

[sprzeciwu] Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na ich szczególną sytuację, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.

[wycofania zgody] wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Konsekwencją wycofania zgody będzie zaprzestanie świadczenia usług, które realizowane były wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem na adres wskazany w I.2. Polityki Prywatności. Dodatkowo, z Usługi newsletter można zrezygnować poprzez link umieszczony w każdej wiadomości od Administratora zawierającej newsletter.

5. Profilowanie

Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę. W ramach Strony internetowej, plików cookie i innych technologii dane osoby mogą być profilowane w celach realizowania działań marketingowych, głównie marketing/ reklamę behawioralną. Administrator, dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych zachowań i preferencji Użytkownika. Profilowanie nie wywołuje jednak skutków prawnych i nie jest prowadzone w oparciu o dane szczególnej kategorii. 

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Zasadniczo Administrator nie przekazuje danych osobowych klientów/kontrahentów do państw trzecich. Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego (poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wyłącznie wówczas, gdy będzie to niezbędne, przy czym następować to będzie z zachowaniem przewidzianych prawem środków ochrony danych, m.in. w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w państwie, do którego przekazywane będą dane osobowe, w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny mechanizm pozwalający na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego zgodnie z prawem.

Administrator korzysta z opisanych w Polityce Prywatności narzędzi, usług, rozwiązań dostawców z podmiotów z państw poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które przechowują dane osobowe Użytkowników na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA (np. Google, Microsoft, Facebook). Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez dostawców takich usług znajdziecie Państwo w ich politykach prywatności i regulaminach dostawców, dostępnych na ich stronach internetowych, np.:

1. Informacje ogólne

Cookies, pliki cookie, to tzw. ciasteczka, czyli niewielkie pliki (zwykle tekstowe) zapisywane na urządzeniu końcowym (dysku lokalnym komputera, telefonie, tablecie, itd.) Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej, które przechowują ustawienia, preferencje i informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej, takie jak np. typ przeglądarki itp.

Pliki cookie zapisywane są na zapisywane są na urządzeniu końcowym, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej, określenia regionalizacji Użytkownika, w celu badania użyteczności Strony internetowej oraz w celach statystycznych np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować Cookies. Wykorzystanie Cookies umożliwia ulepszanie Strony internetowej pod kątem potrzeb Użytkowników ją odwiedzających.

Technologie Cookies (i inne podobne technologie śledzące) Administrator wykorzystuje w celach, których realizacja stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. analitycznych, statystycznych dot. oglądalności Strony internetowej, marketingowych, dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkowników. Uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Klientów w trakcie korzystania ze Strony internetowej, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, a także na prowadzeniu marketingu w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Dane gromadzone za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany co umożliwia ocenę niektórych czynników dotyczących osób fizycznych (np. analizowanie oglądalności podstron, analizowanie oglądalności Strony internetowej).

Administrator zastrzega możliwość́ gromadzenia adresów IP odwiedzających Stronę internetową, które mogą okazać się pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z Systemem teleinformatycznym, tworzeniu analiz statystycznych (np. określenie z jakich rejonów jest najwięcej odwiedzin Strony internetowej). Dodatkowo, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co znaczy, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi Użytkowników.

2. Zarządzanie prywatnością przez Użytkownika

Poniżej przedstawiamy sposoby umożliwiające Państwu zarządzanie prywatnością w Internecie:

[zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej] Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie Cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Użytkownik może usunąć już przechowywane Cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, innego oprogramowana/ aplikacji służących do tego celu. Sposoby usuwania Cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

[zarządzanie z poziomu Strony internetowej] Użytkownik może zarządzać swoimi wyborami w zakresie wykorzystywania plików cookies bezpośrednio z poziomu Strony internetowej. Poprzez kliknięcie na tzw. belce cookies (baner pojawiający się na Stronie internetowej) przycisku „Akceptuję wszystkie pliki cookie” Użytkownik wyraża  zgodę na wykorzystywanie Cookies. W przypadku, gdy Użytkownik chce zarządzać Cookies i zmienić ustawienia Cookies należy kliknąć w przycisk „Ustawienia plików cookie”. W przypadku, gdy Użytkownik chce zrezygnować z wykorzystania Cookies należy kliknąć przycisk „Odrzuć wszystkie pliki cookie (poza niezbędnymi)”. Zwracamy jednak uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookie może skutkować niepoprawnym funkcjonowaniem Strony internetowej.

[inne] np. tryb incognito w przeglądarce internetowej, dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies, Google Analytics Opt-out , Facebook Ads Settings . Dodatkowo Użytkownik może dokonać weryfikacji ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki za pomocą narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory i http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie

[niezbędne] – techniczne pliki cookie (Zawsze aktywne)

Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania Strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, zapisanie listy do schowka lub wypełnianie formularzy. Zalicza się do nich pliki odpowiedzialne za funkcje istotne dla bezpieczeństwa czy włączanie funkcji zewnętrznych, takich jak np. wyświetlanie wycinka mapy. Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak Strona internetowa nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

[analityczne pliki cookie] Te pliki cookie umożliwiają Administratorowi zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy zbierać informacje, takie jak najpopularniejsze podstrony, i zobaczyć, jak Użytkownicy poruszają się po Stronie internetowej. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli zablokujecie Państwo ten rodzaj plików cookie nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu przez Państwo ze Strony internetowej oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

[funkcjonalne pliki cookie] Te pliki cookie umożliwiają Stronie internetowej zapewnienie lepszej funkcjonalności i personalizacji wyświetlanych treści. Mogą być one ustawione przez Administratora lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszej Strony internetowej. Jeśli nie zezwolicie Państwo na wykorzystywanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo.

[marketingowe pliki cookie] Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem Strony internetowej przez naszych partnerów reklamowych w celu tworzenia profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale mogą być w stanie zidentyfikować przeglądarkę i urządzenie internetowe użytkownika. Jeśli nie zezwolicie Państwo na wykorzystywanie tych plików cookie, wyświetlane reklamy będą w mniejszym stopniu dopasowane do Państwa zainteresowań. Pliki cookie mediów społecznościowych (np. Facebook), wykorzystywane są na Stronie internetowej w celu umożliwienia funkcjonalności takich jak logowanie, polubienie i udostępnienie treści czy prezentowanie reklam kiedy odwiedzacie Państwo serwisy społecznościowe.

Strona internetowa wykorzystuje zarówno Cookies Administratora, jak i Cookies podmiotów trzecich, a także inne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych pochodzące od podmiotów trzecich. Szczegółowe informacje na temat rozwiązań i narzędzi podmiotów trzecich można znaleźć w polityce prywatności lub regulaminach danego dostawcy, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje w tym zakresie.

[Google Ads] jest to rozwiązanie obsługiwane przez Google LLC, USA, umożliwiające mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora. Google Ads pozwala również na wyświetlanie reklam, linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących z Google LLC, Użytkownikom, którzy odwiedzali Stronę internetową. Korzystając z Google Ads Administrator nie gromadzi danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. Informacje na temat przetwarzania informacji przez Google LLC w zakresie tego narzędzia znajdziecie Państwo pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

[Google Analytics] jest to usługa analizowania sieci oferowaną przez Google LLC, USA, w celu analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika, do tworzenia raportów i statystyk dotyczących funkcjonowania Strony internetowej. Google Analytics wykorzystują Cookies przechowywane na Państwa komputerze i pozwalające na  korzystanie  ze Strony internetowej. Google używa przesłanych informacji, aby analizować na rzecz klientów sposoby używania Strony internetowej,  aby  tworzyć  raporty  o  aktywności na Stronie internetowej, a także  aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Strony internetowej oraz  Internetu. Ponadto Cookies będą wykorzystywane przez sieci reklamowe Google do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony internetowej. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać personalizowanych reklam może je wyłączyć za pomocą Menedżera preferencji (personalizacji) reklam Google zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl    Zidentyfikowany  przez  Google  Analytics  adres  IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Korzystając z Google Analytics Administrator nie gromadzi danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. Informacje, do których Administrator ma dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, przeglądane i przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzony na Stronie internetowej. Informacje na temat przetwarzania informacji przez Google LLC w zakresie tego narzędzia znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Podmioty trzecie wspierające Administratora w jego działaniach, jak np. agencje marketingowe, agencje PR również mogą korzystać z usługi Google Analytics do analizy informacji z Google Ads i pliku cookies DoubleClick w celach czysto statystycznych oraz w celu analizy zachowań Użytkowników podczas korzystania ze Strony internetowej.

[wtyczki społecznościowe] Na Stronie internetowej zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). Podczas korzystania za Strony internetowej, za pomocą wtyczek, pewne informacje o użytkowniku, jak np. adres IP urządzenia, identyfikator przeglądarki, data i godzina przeglądania witryny, przekazywane są do dostawców mediów społecznościowych. Dostawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę internetową, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego zalogowany. Ponadto naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z urządzenia Klienta. Administrator nie ma wpływu na zasady przetwarzania danych przez tych dostawców. Więcej informacji w zakresie zasad przetwarzania przez te podmioty danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajdziecie Państwo na stronach internetowych tych podmiotów, np.:

[logi] Obok plików cookie Strona internetowa może gromadzić dane zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony internetowej, z której Użytkownik Serwisu. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z Użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Państwa identyfikacji. Administrator przetwarza informacje z logów w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania systemem.