Otrzymanie zawiadomienia od Jana Gniadka o zbyciu akcji uprawniających do 11,8% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

3 lutego, 2014