Skonsolidowany raport śródroczny GRUPY FERRO S.A. za okres 9 miesięcy 2022 r.

18 listopada, 2022